Гарячі новини

Чоловік із Житомирщини обікрав квартиру колишньої роботодавиці з Шепетівщини

По­лонсь­кий район­ний суд Хмель­ницької об­ласті виз­нав 53-річ­но­го жи­те­ля Жи­то­мирсь­кої об­ласті вин­ним у кра­діж­ці, вчи­не­ній пов­торно, в умо­вах во­єн­но­го ста­ну та приз­на­чив йому по­ка­ран­ня — 5 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі зі звіль­нен­ням від його від­бу­ван­ня з вип­ро­бу­ван­ням на 3 ро­ки іс­пи­то­во­го стро­ку.

«За ви­ро­ком, жи­тель Жи­то­мир­щи­ни ви­го­то­вив дуб­лі­кат клю­ча від вхід­них две­рей до квар­ти­ри меш­канки се­ли­ща По­нін­ка Ше­пе­тівсь­ко­го району, ко­ли ро­бив там ре­монт. Упер­ше ско­рис­тався ним з ме­тою кра­діж­ки 25 лю­то­го 2023 ро­ку: пе­ре­ко­нав­шись, що удо­ма ні­ко­го не­має, ві­дім­кнув две­рі та ви­ніс з квар­ти­ри 180 000 гри­вень. Від­так за­хо­див до по­меш­кання ко­лишньої ро­бо­то­да­ви­ці ще 5 ра­зів про­тя­гом ро­ку. За­галь­на су­ма вик­ра­де­но­го (май­на і гро­шей) скла­ла 245 627 гри­вень», — по­ві­дом­ляє Хмель­ницький апе­ля­цій­ний суд.

Ус­та­но­ви­ти пі­доз­рю­ва­но­го у кра­діж­ках вда­ло­ся зав­дя­ки ка­ме­рі ві­де­ос­посте­ре­жен­ня у квар­ти­рі по­тер­пі­лої. За її сло­ва­ми, ідея з ка­ме­рою ви­ник­ла піс­ля то­го, як во­ни з чо­ло­ві­ком по­мі­ча­ли, що зни­кає май­но, про­те не мог­ли зро­зу­мі­ти, яким чи­ном. Піс­ля чер­го­вої кра­діж­ки на ві­део во­на упіз­на­ла чо­ло­ві­ка, кот­рий у 2021 ро­ці ро­бив ре­монт у їх­ній квар­ти­рі.

Під час роз­гля­ду спра­ви у По­лонсь­ко­му район­но­му су­ді той свою ви­ну у вчи­нен­ні кра­ді­жок виз­нав пов­ністю. По­тер­пі­ла за­пев­ни­ла, що не має до нього пре­тен­зій, по­за­як він по­вер­нув вик­ра­де­не.

Щи­ре ка­ят­тя, ак­тивне спри­ян­ня роз­крит­тю кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень та доб­ро­віль­не від­шко­ду­ван­ня зав­да­но­го збит­ку суд вра­ху­вав, як об­ста­ви­ни, що пом’як­шу­ють по­ка­ран­ня об­ви­ну­ва­че­но­му. Та­ких, що об­тя­жу­ють по­ка­ран­ня, — не вста­но­вив.

Ви­рок ще не наб­рав за­кон­ної си­ли та мо­же бу­ти ос­карже­ний до апе­ля­цій­но­го су­ду.

Схожі матеріали

Популярні новини