Договір публічної оферти про передплату видання у формі PDF-файлу

м. Житомир

 

Цей договір, адресований фізичним особам, які мають намір оформити передплату на Видання у форматі PDF на сайті https://subota.online/ (надалі за текстом іменується “Передплатник”), і є офіційною та публічною пропозицією ФОП  Борисов М.В. (код ЄДРПОУ 3125322234) (надалі за текстом іменується “Редакція”), укласти цей Договір публічної оферти (надалі за текстом іменується “Договір”) про таке:

  1. Загальні положення

1.1. Передплата на газету «Субота» у формі PDF-файлу є послугою, що надається Редакцією Передплатнику. Зазначена Послуга передбачає оплату, що здійснюється Передплатником на користь Редакції згідно з цінами, зазначеними на сторінці сайту за адресою: https://subota.online/   за допомогою сервісу електронних платежів Fondy.
1.2. Договір є публічним договором приєднання відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про електронні довірчі послуги».
1.2.1. Форма та зміст Договору затверджені Редакцією та розміщені за адресою https://subota.online/ та не передбачає можливості внесення змін з боку Передплатника.
1.2.2. Договір укладається у спосіб приєднання до нього Передплатника шляхом заповнення форми для замовлення підписки, здійснення Передплатником платежу за передплату газети «Субота» у формі PDF-файлу за допомогою сервісу електронних платежів Fondy і одержання Редакцією інформації, що підтверджує факт оплати та свідчить про прийняття Передплатником усіх умов цього Договору публічної оферти та є рівносильним укладанню письмового договору передплати.
1.3. Цей договір містить усі істотні умови надання послуг з передплати газети «Субота» у формі PDF-файлу. Усі умови цього Договору є обов’язковими для Передплатника та Редакції.
1.4. Факт оплати Передплатником є свідченням, що Передплатник ознайомився з умовами цього Договору та прийняв їх повністю.
1.5. Перед укладанням Договору Передплатнику необхідно заповнити форму, що міститься на сторінці сайту за адресою:  https://subota.online/
1.6. Газета «Субота» є об’єктом авторського права та зареєстрована в установленому законодавством порядку, Cвідоцтво  ЖТ № 147 від 28.09.1998 р. Газета виходить щосереди.

  1. Предмет договору

2.1. Передплатник замовляє та оплачує, а Редакція оформлює передплату на газету «Субота» у формі PDF-файлу. Редакція забезпечує надсилання PDF-файлу газети на електронну адресу, вказану Передплатником у формі.

  1. Права та обов’язки Передплатника

3.1. Оформлюючи передплату відповідно до умов цього Договору, Передплатник зобов’язаний повідомити повну й достовірну інформацію про себе відповідно до форми для замовлення підписки.
3.2. Передплатник зобов’язаний здійснити оплату вартості передплати за допомогою сервісу електронних платежів Fondy.
3.3. Передплатник зобов’язується використовувати газету «Субота» у форматі PDF-файлу лише для особистих потреб.

3.4. Передплатник зобовʼязаний не порушувати авторських та суміжних прав Редакції.

  1. Права та обов’язки Редакції

4.1. Редакція зобов’язана надавати послуги, передбачені п. 2.1 Договору в день виходу номера газети в світ у замовленні газети у форматі PDF-файлу.
4.2. У разі невиконання Передплатником будь-якого з пунктів цієї оферти — відмовити йому у наданні послуг.
4.3. Редакція має право в односторонньому порядку змінювати вартість передплати на електронну версію газети «Субота» та умови цього Договору без попереднього погодження з Передплатником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сторінці сайту за адресою: subota.online не менш ніж за 5 (п’ять) днів до їх введення в дію.
4.4. Надсилання електронної версії газети «Субота» здійснюється виключно після повної сплати вартості передплати.

  1. Порядок розрахунків

5.1. Послуги за цим Договором оплачуються Передплатником в гривнях відповідно до вартості передплати, зазначеної на сайті Редакції subota.online.
5.2. Оплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування необхідних грошових коштів за допомогою сервісу електронних платежів Fondy. На підтвердження оплати Передплатник отримує на електронну пошту повідомлення про оплату підписки.
5.3. Після оплати Передплатником суми передплати оплачена вартість послуги не повертається в жодному випадку.

  1. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів

6.1. Суперечки, що виникають при виконанні договору на умовах цієї оферти, вирішуються у претензійному порядку. Претензія подається Редакції в письмовій формі з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, у строк не більше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Редакцією у строк не більше 10 (десяти) робочих днів з моменту її отримання. Якщо суперечки й розбіжності між сторонами не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до встановленої законодавством підвідомчості та підсудності.
6.2. У випадку порушення Передплатником п. 3.3 цього Договору він сплачує Редакції штраф у розмірі 3000 (три тисячі) грн. за кожне таке порушення.
6.3. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  1. Звільнення від відповідальності

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо це порушення сталося внаслідок непереборної сили.
7.2. Сторони погодили, що обставинами непереборної сили є надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, а саме: військовий стан, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
7.3. Редакція не несе відповідальності за збій у роботі поштових скриньок Передплатників, за потрапляння розсилки електронної версії газети «Субота» в спам, за неотримання газети у разі невірності вказаних обов’язкових реквізитів у формі для оформлення передплати.

  1. Термін дії Договору

8.1. Датою приєднання Передплатника до цього Договору та датою набрання чинності даного Договору є дата заповнення Передплатником форми на сторінці сайту за адресою: subota.online та діє на строк передплати.
8.2. Цей Договір є договором приєднання, оплата вартості послуг передплати свідчить про приєднання Передплатника до цього Договору повністю та підтверджує його згоду з усіма умовами даного Договору.

  1. Інші умови

9.1. Редакція здійснює обробку персональних даних Передплатника будь-якими способами з метою належного надання Передплатнику послуг.
9.2. Оброблення персональних даних здійснюється Редакцією в належних умовах відповідно до чинного законодавства. Редакція приймає усі передбачені законодавством заходи для захисту персональних даних Передплатника, зокрема оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься в охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.
9.3. Укладанням цього Договору Передплатник надає згоду на внесення даних, зазначених в формі, до бази персональних даних Редакції, та їх використання в діяльності Редакції в тому числі, але не обмежується наданням послуг згідно з Договором тощо. Передплатник надає згоду на використання своїх персональних даних, а також не заперечує проти використання своїх персональних даних.
9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.5. Вартість передплати, зазначена на Сайті, а також оформлена Передплатником форма є невід’ємними частинами цього Договору, укладеного між Сторонами.

  1. Реквізити Редакції

Редакція газети “Субота”
Поштова адреса: 10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 10, оф. 205
Електронна пошта: subota113@gmail.com