Суботній лікар

“Основна мішень коронавірусу – не легені”

«Covid-19 ушкоджує всі судини в організмі», — каже завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ЛНМУ професор Роман Дутка

Covid-19 поширюється в Україні шаленими темпами. Складається враження, що мине ще місяць-два, і журналісти навперебій братимуть інтерв’ю у тих, хто ще не захворів. Лікарі визнають: імовірно, з коронавірусом доведеться зіткнутися кожному з нас… «Не потрібно панікувати. Більшість перенесе Covid-19 у легкій формі. Дехто вже його переніс, і навіть про це не здогадується. Кому й справді треба виявляти максимальну обережність — це хворим зі серцево-судинними недугами, адже перше, що атакує вірус, — це стінки судин», — пояснює д.м.н., заслужений лікар України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького професор Роман Дутка.

— Перебіг Covid-19 відрізняється від класичної схеми перебігу респіра­торних вірусних інфекцій. Та й сезон­ність SARS-CoV2, як, наприклад, віру­сам грипу, не притаманна. Чому?

— У повному геномі коронавірусу (при­родній субстанції) дослідники виявили послідовність з іншого вірусу — ВІЛу. Про це заявив нобелівський лауреат у галу­зі медицини і фізіології, французький ві­русолог, один із першовідкривачів віру­су імунодефіциту людини Люк Монтаньє. Цим можна пояснити, чому коронавірус­на інфекція не підлягає законам сезон­ності, чому неможливо спрогнозувати перебіг Covid-19 і чому він нерідко буває настільки важким.

(Люк Монтаньє назвав SARS-CoV2 «результатом роботи молекулярних біо­логів» з китайського Уханя, звідки хворо­ба й поширилася світом. Китайські вче­ні поділилися геномом вірусу на початку січня, і відтоді фахівці з усього світу мо­гли його вільно вивчати. Згодом індій­ські мікробіологи опублікували на bioRxiv препринт своєї статті, в якій йшлося про те, що у геномі нового коронавірусу вони виявили чотири вставки, яких немає у коронавірусах інших типів, проте такі вставки є у вірусі імунодефіциту люди­ни. — Авт.).

— Вважається, що основною мішенню коронавірусу є тканина легень, а голо­вним ускладненням Covid-19 — пневмо­нія, — веде далі професор. — Але перше, на що він діє у нашому організмі, — це су­дини. Коронавірусна інфекція ушкоджує всі судини організму. Першими, звіс­но, руйнує внутрішню стінку тих судин, в яких є найбільший відсоток кисню, — судин легень. Коронавірус сприяє роз­витку генералізованого васкуліту (за­палення судинних стінок) з подальшим утворенням тромбів.

У своїх інтерв’ю завідувач хірургічно­го відділення Львівської клінічної лікар­ні швидкої медичної допомоги (Гнат Ге­рич. — Авт.) розповідав, що останнім часом почастішали випадки госпіталі­зації пацієнтів зі синдромом «гострого живота». У ході оперативного втручан­ня з’ясовується, що у хворих розвинув­ся некроз тонкої кишки, а причиною цьо­го стало ураження судин коронавірусної природи.

— А як на вірус реагує наш імуні­тет?

— Коли вірус проникає в організм, той дає імунну відповідь. Якщо захис­ні сили занадто агресивно атакують ві­рус, захворювання має важкий перебіг.

ВООЗ минулого тижня заявила, що найкращими, найбільш ефективними ліками для лікування Covid-19 є глюко­кортикоїди, передусім дексаметазон. А це — імуносупресор, який пригнічує за­надто агресивну імунну відповідь.

Неодноразово наголошував у роз­мовах з лікарями: і профілактика, і ліку­вання коронавірусної хвороби повинні базуватися на зміцненні судинних сті­нок та впливі на імунну відповідь.

— Як зміцнити судинну стінку і за­побігти виникненню тромбозів?

— Коли судинна стінка ушкоджується, у цьому місці нагромаджуються тромбо­цити, які, злипаючись, утворюють тром­би. Саме ці згустки крові й провокують вторинний некроз. У першу чергу — ле­геневої тканини. На розтині померлих від ускладнень Covid-19 патологоанато­ми бачать зміни у легенях, але ці зміни є результатом не пневмонії, а пневмоніту, коли запалення легень провокує не пато­логія легеневої тканини, а патологія су­дин, розташованих у легенях. Ось чому ковідним пацієнтам призначають анти­коагулянти (передусім гепарин, а також ривароксабан) — препарати, які розрі­джують кров.

Хворим зі серцево-судинними не­дугами (передусім артеріальною гіпер­тонією) призначають інгібітори ангіо­тензинперетворювального ферменту і блокатори рецептора ангіотензину ІІ. Це — ціла група препаратів, які безпосеред­ньо впливають на ангіотензинові рецеп­тори, котрі коронавірус вважає «своїми». Коли блокуємо ці рецептори, коронаві­русна інфекція вже не здатна виявляти агресію до судин.

— Як не захворіти на коронавірус­ну інфекцію взагалі або перехворіти у легкій формі?

— Пацієнти з артеріальною гіпертоні­єю та вінцевою хворобою серця («іше­мічна хвороба серця» — застарілий тер­мін, який досі використовується лише у трьох пострадянських країнах — Украї­ні, Росії і Білорусії), особливо у старшо­му віці, повинні на регулярній основі при­ймати ліки, які їм призначив лікар.

Поділюся з вами повчальною історі­єю. Одна з пацієнток, з якою мені дове­лося спілкуватися, захворіла на Covid-19 улітку. У жінки була серцева патоло­гія. Вона приймала антикоагулянт, який розріджував кров, препарати від артері­альної гіпертонії і статини, щоб запобіг­ти прогресуванню атеросклерозу. Всі ці препарати запобігають змінам у судин­ній стінці. Будучи у контакті з ковідними хворими, жінка на диво легко перехворі­ла на Covid-19. У неї не було навіть тем­пературної реакції — лише на три тижні втратила нюх і смак.

Ще один важливий фактор, про який ми всі забуваємо, — віра у те, що ви не за­хворієте, а якщо й захворієте — поборете недугу. Якщо ви у це вірите, у вас активу­ється кора головного мозку, яка дає ко­манду підкорковим структурам мобілізу­вати ендокринну систему. Збільшується синтез глюкокортикоїдів, інших гормо­нів, які допомагають у боротьбі з коро­навірусною інфекцією. Тож більше опти­мізму! Можливо, ви вже перемогли цю хворобу. Можливо, вже контактували з коронавірусом, і у вас виробилися анти­тіла, або ж вірус зараз «сидить» у вашому організмі, але ніяк не виявляє своєї при­сутності. Чому? Бо ваш організм забез­печує йому адекватну імунну відповідь, а стінки ваших судин — захищені.

— Тобто якщо людина перехворіла легко, це означає, що її судини не за­знали ушкоджень?

— Зазнали, але все швидко поверну­лося до норми.

Не варто виключати й третього варі­анта розвитку подій. Якщо у людини є, наприклад, атеросклероз, після перене­сеного ковіду (безсимптомно або у лег­кій формі) хвороба може почати швидко прогресувати, призвівши у недалекому майбутньому до стенокардії і навіть го­строго нападу серця. Коронавірус ство­рює передумови для погіршення стану серцево-судинної системи.

— Як допомогти організму віднови­тися після перенесеного Covid-19?

— Важливе значення має збалансова­не харчування. Особливо важливо вжи­вати достатню кількість жиророзчинних вітамінів і вітаміну D та активного заліза. За нестачі останнього зменшується кіль­кість гемоглобіну, що призводить до кис­невого «голодування» клітин і тканин ор­ганізму.

 

Схожі матеріали

Популярні новини